واریز وجه به عنوان فرد حقیقی

به منظور واريز وجه به حساب دانشگاه شهيد بهشتی به عنوان فرد حقيقی خواهشمند است فرم زير را به دقت تكميل نماييد

*پر کردن فیلدهای ستاره‌دار الزامی است.


نام* :
نام خانوادگی* :
كد ملی* :
مبلغ (ريال)* :
تاريخ پرداخت:
واحد دریافت کننده وجه* :         
موضوع واريز وجه* :
شماره موبایل* :
پست الکترونیک:
نشانی: