واریز وجه به عنوان فرد حقوقی

به منظور واريز وجه به حساب دانشگاه شهيد بهشتی به عنوان شخصيت حقوقی خواهشمند است فرم زير را به دقت تكميل نماييد


نام شركت / موسسه* :
شناسه ملی اقتصادی* :
نام واريزكننده* :
نام خانوادگي واريزكننده* :
مبلغ (ريال)* :
تاريخ پرداخت:
واحد دریافت کننده وجه* :         
موضوع واريز وجه* :
شماره موبایل* :
پست الکترونیک:
نشانی: